Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze lesovereenkomsten, online aanmeldingen en webshop waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Xpress Rijopleiding.nl worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of digitaal anders zijn overeengekomen.
 2. Onze wederpartij in de Algemene Voorwaarden wordt hierna “cursist” genoemd.
 3. Xpress Rijopleiding.nl biedt de praktijk- en theorie opleidingen voor de categorieën auto, motor, bromfiets en aanhangwagen. Waarbij de cursist zelf online aankopen doet voor de rijlessen, examens en de leermiddelen ervan.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle lesovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2. Overeenkomst

 1. Als er wordt afgeweken van één van de bepalingen uit de online of papieren inschrijfformulier, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.


Artikel 3. Aanmeldingen

 1. Cursist kan zich aanmelden bij de rijschool door online proefles aan te vragen via hier en tevens online via iDeal te betalen.
 2. Cursist ontvangt na betaling via iDeal een bevestiging van de proefles via de mail info@xpressrijopleiding.nl.
 3. De voorkeursdatum die cursisten tijdens de proefles aanvraag worden gekozen is een voorkeursdatum. Xpress Rijopleiding.nl probeert zich zoveel mogelijk hieraan te houden. Helaas kunnen we geen garantie geven over de beschikbaarheid van onze rijinstructeurs. Zodra de voorkeursdatum van de cursist niet beschikbaar is, dan zullen wij de cursist contacteren voor een nieuwe proefles afspraak.
 4. Elk soort proefles duurt tussen de 55 en 110 minuten (afhankelijk van de proeflessoort). Dit is afhankelijk wanneer de rijinstructeur voldoende beeld heeft van de rijvaardigheid van de cursist.
 5. Door een proefrijles in te plannen gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 6. Als de cursist niet komt opdagen naar de proefrijles, dan worden er geen kosten terugbetaald. Proeflessen dienen daarom 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd.


Artikel 4. Verplichtingen van Xpress Rijopleiding.nl

Xpress Rijopleiding is verplicht er zorg te dragen:

 1. Dat rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. Dat de cursist zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde rijinstructeur;
 3. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de cursist zelf wordt ingediend via cbr.nl.
 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen 110 minuten duurt. Lesvoorbereiding, rijden met het voertuig, tankbeurten en de afsluiting van de rijles zit hierbij inbegrepen.
 5. Dat er een verzekering is afgesloten met een eigen risico van 500 euro, welke in ieder geval voor de in- of opzittende ook dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Xpress Rijopleiding.nl jegens de cursist;
 6. De cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 7. De cursist te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 8. De cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan Xpress Rijopleiding.nl hiervan melding moet maken.
 9. Cursisten die in de file terechtkomen tijdens de rijles krijgen enkel hun minuten terug als ze met hun rijles binnen het examengebied starten. Overige cursisten die thuis worden opgehaald buiten het examengebied hebben hier helaas geen recht op.


Artikel 5. Verplichtingen van de cursist

 

De cursist is verplicht:

 1. Zich te houden aan de rijschoolsoftware Mijn Xpress. Daarin is vastgelegde de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Xpress Rijopleiding.nl hanteert een wachttijd van 15 minuten. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur volgens de afgesproken lestijd die in Mijn Xpress staat geregistreerd.
 3. Afzegging dient zelf online geregeld te worden via Mijn Xpress.
 4. Bij telefonische annulering dient dit te gebeuren tijdens de kantooruren van Xpress Rijopleiding.nl. Het is niet mogelijk om een (gemiste) rijles in te halen. Het vooruitbetaalde lesgeld wordt in dit geval ook niet gerestitueerd.
 5. In geval van annuleringen worden alleen geen kosten in rekening gebracht als de geannuleerde rijles(sen) uit Mijn Xpress zijn verwijderd. Cursist dient zelf  zorg te dragen voor de controle van de geannuleerde afspraak. Zodra de afspraak alsnog zichtbaar blijft, dan is de cursist hier zelf voor verantwoordelijk, waardoor de kosten ook in rekening worden gebracht.
 6. Alle aanwijzingen en lesadviezen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Cursisten die het examenniveau niet behalen terwijl ze al een examendatum hebben kunnen niet worden meegenomen naar het examen. De eindverantwoordelijk ligt bij de leerling om vroegtijdig het niveau te bereiken. Dit is alleen te realiseren door voldoende rijlessen te nemen.
 7. Het met Xpress Rijopleiding.nl overeengekomen lespakket en advies, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de examendatum, na te komen;
 8. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 9. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examencentrum voordat de rijopleiding van start gaat. Indien de cursist nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Xpress Rijopleiding.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 10. Zich ervan te overtuigen dat hij tijdig met de DigiD-code via cbr.nl opleider machtiging moet verlenen alsmede gezondheidsverklaring dient aan te vragen voor de betreffende rijbewijscategorie. Xpress Rijopleiding.nl kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de cursist geen examen kan doen als de machtiging of gezondheidsverklaring ontbreekt;
 11. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Xpress Rijopleiding.nl niet aansprakelijk worden gesteld
 12. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen; In ernstige gevallen, zoals bij roekeloos rijgedrag of ander zeer (welbewuste) onoplettend rijgedrag waarbij de aanwijzingen niet worden opgevolgd, wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld van de ontstane schade.
 13. Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.
 14. De verkeersboetes te betalen die tijdens de motor- en bromfietsrijles worden opgelegd door een ambtenaar.
 15. Zelf schriftelijk aan te geven als ze niet op social media-accounts, zoals Facebook, Instagram, Youtube, van Xpress Rijopleiding.nl willen verschijnen door middel van een foto of video.
 16. Goed op te letten naar de instructies van de rijinstructeur. Cursisten die tijdens de bromfiets- of motorrijles hun rijinstructeur kwijtraken vanwege miscommunicatie, onoplettendheid of verkeersdrukte, kunnen de gemiste rijles niet vergoed krijgen.
 17. Een mobiele telefoon mee te nemen tijdens een bromfiets- of motorrijles, zodat de cursist tijdig contact kan leggen met de rijinstructeur als ze elkaar hebben kwijtgeraakt tijdens een rijles. Zo heeft de rijinstructeur de mogelijkheid om de leerling tijdig terug te vinden en de rijles te hervatten.
 18. Cursisten dienen altijd een geldige legitimatiebewijs bij zich te hebben ongeacht of het een rijles of examen is. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om hier zelf zorg voor te dragen, omdat men wettelijk verplicht is zichzelf te kunnen legitimeren in het openbare ruimte. Een foto is niet een geldige legitimatiebewijs!
 19. Xpress Rijopleiding.nl gebruikt DigiD gegevens van de cursisten om theorie- en praktijkexamens te reserveren. Zodra een examen wordt gereserveerd wordt de cursist door het CBR op de hoogte gehouden van de reservering door middel van een E-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om de examendatum, tijd en plaats zelf in de gaten te houden of het in Mijn Xpress is opgenomen en de rijinstructeur hierover te informeren.


Artikel 6. Betalingen

 1. Xpress Rijopleiding.nl is gerechtigd een bedrag voor administratie in rekening te brengen voor iedere extra dienstverlening zoals telefonische contacten met het CBR , webontwikkelaar, accountant, rekenwerkzaamheden etc. De kosten hiervoor zijn 49 euro per activiteit.
 2. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per iDeal te geschieden.
 3. Xpress Rijopleiding is gerechtigd tijdens de duur van de inschrijving haar lesprijzen aan te passen.
 4. Elke rijles, examen, leermiddel of lespakketten worden zelf door de cursist online aangeschaft, waarbij de cursist tevens online via iDeal betaald.
 5. Na aanschaf van een product wordt Mijn Xpress van de cursist automatisch opgewaardeerd met saldo in minuten.
 6. Het is niet mogelijk om rijlessen in te plannen voordat de cursist via Mijn Xpress de producten heeft aangeschaft en online via iDeal heeft betaald. Tenzij de rijinstructeur/kantoor hiervoor uitzondering maakt.
 7. Het kan voorkomen dat er vanwege een systeemfout extra saldo wordt toegewezen aan de cursist of dat de rijinstructeur zelf saldo toevoegt om de rijlessen in te kunnen plannen. Hiertegenover wordt verwacht van de cursist  dat de betalingen tijdig worden gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf bewust te zijn over de hoeveelheid minuten waarvoor een betaling wel/niet is gedaan. Cursist heeft geen recht op restitutie over de minuten waarover geen betaling is gedaan.
 8. Lespakketten kunnen gespreid worden betaald. Echter worden er in sommige gevallen toeslag berekend bovenop het geselecteerde lespakket. De toeslag wordt tevens online via iDeal betaald.
 9. Geldigheid van ieder product die verkocht wordt is enkel 1 jaar geldig. Na de geldigheid heeft de cursist geen recht op restitutie van het lestegoed of CBR-examens.

 

Artikel 7. Cadeaubon

 1. In alle sommige lespakketten worden cadeaubonnen aangeboden t.w.v. 75 euro. Deze cadeaubonnen zijn niet bedoeld voor eigen gebruik. Verzilvering is enkel mogelijk bij een cursist die nog geen klant van Xpress Rijopleiding.nl is en tevens niet in het bezit is van een autorijbewijs.
 2. De cadeaubonnen zijn enkel te verzilveren bij aanschaf van een lespakket. Het kan niet gebruikt worden voor losse rijlessen.

 

Artikel 8. Proefexamen

 1. Xpress Rijopleiding werkt met een proefexamensysteem. Dit is een rijles van 55 minuten met een andere rijinstructeur die het niveau van de cursist toetst. Hieruit blijkt of een cursist wel of niet examenvaardig is.
 2. Een proefexamen moet worden gepland in overleg met de rijinstructeur.
 3. Proefexamen begint en eindigt bij het CBR-examencentrum in Amsterdam aan de Naritaweg 150. De cursist moet zelf bereid zijn om naar het examencentrum te komen.
 4. Als de beoordeling van de proefexamen positief is, dan krijgt de cursist de toestemming om een praktijkexamen te reserveren.
 5. Als de beoordeling van de proefexamen negatief is, dan dient de cursist door te blijven rijlessen totdat het juiste niveau is bereikt. Vervolgens moet er nogmaals een proefexamen worden aangevraagd voor een herbeoordeling.
 6. Ben je niet bereid om het advies van de rijinstructeur te volgen die het proefexamen heeft afgenomen? Dan wordt de rijopleiding in dat geval stopgezet en het resterende geld gerestitueerd. Xpress Rijopleiding.nl reserveert geen examens aan cursisten die het examen willen uitproberen!
 7. Als een rijopleiding wordt onderbroken door de cursist of Xpress Rijopleiding.nl omdat het lesadvies niet wordt gevolgd. Dan vindt de ontbinding plaats conform artikel 10.3.
 8. Het is niet mogelijk om het examen te annuleren en geld terug te vorderen.

 

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Xpress Rijopleiding vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en aanrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen zoals, verkeersboetes, niet luisteren naar de instructies van de rijinstructeur en/of roekeloos rijden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 2. Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomsten gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Xpress Rijopleiding volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.


Artikel 10. Ontbinding

 1. Elke Algemene Voorwaarden die door de cursist is aangevinkt/ondertekend bij het aanmaken van een Mijn Xpress account wordt door Xpress Rijopleiding als bindend beschouwd, tenzij de cursist de overeenkomst binnen 14 dagen na aanvinken per brief of e-mail ontbindt.
 2. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Xpress Rijopleiding het bedrag onder aftrek van administratiekosten á 49 euro, de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan CBR betaalde examengelden aan de cursist restitueren vanwege slagen voor het examen.
 3. Bij de restitutie dient de cursist rekening te houden dat de actieprijzen van de lespakketten enkel geldig zijn zodra de rijopleiding wordt voortgezet tot en met het laatste CBR praktijkexamen. Als de kandidaat halverwege stopt met de lespakket zonder examen af te leggen, dan ziet Xpress Rijopleiding de afgenomen rijlessen als losse rijlessen. Bij de verrekening wordt er in dit geval rekening gehouden met de losse rijles-tarieven en niet met de actieprijzen van het aangeschafte lespakket.
 4. Een gereserveerde theorie- of praktijkexamen is niet te annuleren. In dit soort gevallen kan Xpress Rijopleiding de examengelden niet terugboeken.

Laat een bel me terug verzoek achter!

Geef uw voorkeursdatum op waarop wij u terug kunnen bellen. Wij proberen ons zoveel mogelijk te houden aan uw voorkeurdatum.

Chat via Whatsapp

Wij zijn open! Chat nu met onze medewerkers.

Bel me Terug

Laat uw nummer achter en wij bellen u z.s.m terug!